Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN ISO

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Quality Control (QA/QC)
 • Human Resource Dept
 • 1
 • 27/09/2019

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • ​Xây dựng tài liệu hành lang hoạt động của Công ty thành viênThu thập thông tin từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan về nội dung quy trình, quy định
 • Xây dựng, hoàn thiện tài liệu theo thông tin đã thu thập từ Phòng/ Ban bộ phận liên quan.
 • Gửi tài liệu cho các bộ phận chuyên môn có liên quan xin ý kiến.
 • Trình ký các bộ phận liên quan đến Quy trình, quy định
 • Chuyển tài liệu cho Phòng ISO Tập đoàn cho ý kiến phát hành.
 • Quản lý, cập nhật  hồ sơ/ tài liệu đã phát hành của Công ty thành viên
 • Tổ chức các buổi đào tạo liên quan đến hướng dẫn triển khai áp dụng quy trình, quy định mới
 • Kiểm soát việc tuân thủ Quy trình/ Quy định
 • Ghi nhận các điểm không phù hợp (NC) so với quy định, quy chế, quy trình.
 • Lập biên bản ghi nhận sự việc ngay trong buổi kiểm soát, trường hợp xác nhận vi phạm lập biên bản vi phạm, người/ bộ phận liên quan giải trình, TBP cho ý kiến.
 • Tư vấn, hướng dẫn, giám sát các bộ phận khắc phục các vi phạm/ điểm không phù hợp sau khi phát hiện.
 • Báo cáo kết quả kiểm soát sau khi kiểm soát
 • 2.Cải tiến hệ thống
 • Xem xét kết quả đánh giá hệ thống để phát hiện ra các điểm cải tiến.
 • Lắng nghe và thu thập ý kiến đóng góp cải tiến cho Hệ thống từ trong công ty cũng như ngoài công ty.
 • Xác định các rủi ro về chất lượng chính yếu ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các hành động phòng ngừa / khắc phục hoặc giảm thiểu những tác động tiêu cực.
 • Phân tích đánh giá/ định tính/ định lượng các vấn đề nội bộ ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, dịch vụ, khách hàng.
 • Hỗ trợ xác định các mối nguy ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
 • Báo cáo tổng hợp hoạt động kiểm soát quá trình theo giai đoạn/ định kỳ
 • Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu của quá trình và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quá trình.
 • Lập báo cáo hoạt động kiểm soát theo định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) hoặc theo yêu cầu cấp trên

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên quản lý chất lượng, môi trường, công nghiệp.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất  lượng/ Đảm bảo chất lượng (QA)/ Chuyên viên đánh giá nội bộ, ưu tiên có hiểu biết liên quan đến sản xuất.
 • Chứng chỉ đánh giá nội bộ/ chứng chỉ đào tạo ISO
Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.